Fire Formation - Tenki
Spell Continuous
Fire Formation - Tenki
Vũ điệu cháy - Thiên Ki
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 2663
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top