Fire Formation - Tensu
Spell Continuous
Fire Formation - Tensu
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 683
Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top