Fire Formation - Yoko
Spell Continuous
Fire Formation - Yoko
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 623
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi xuống Mộ 1 quái thú Beast-Warrior, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can target 1 face-up card your opponent controls; discard 1 Beast-Warrior monster, and if you do, destroy that card. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top