Flip Flop Frog
WATER 2
Flip Flop Frog
Con Ếch lật ngược
  • Archetype:
  • Frog

  • ATK:
  • 500

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 1642
Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể lật lá bài này vào Tư thế Phòng thủ úp. Khi lá bài này được lật ngửa, bạn có thể trả lại quái thú mà đối thủ điều khiển về tay chủ của chúng tối đa bằng số "Frog" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Frog the Jam".Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is flipped face-up, you can return monsters your opponent controls to their owners' hand up to the number of face-up "Frog" monsters you control, except "Frog the Jam".

Bản dịch này có đúng không ?
Top