Floodgate Trap Hole
Trap Normal
Floodgate Trap Hole
Hang rơi không đáy
  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 1653
Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top