Fossil Machine Skull Convoy
EARTH 8
Fossil Machine Skull Convoy
Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
  • Archetype:
  • Fossil

  • ATK:
  • 2100

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 1075
Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.

Bản dịch này có đúng không ?
Top