Fusion Recovery
Spell Normal
Fusion Recovery
Phục hồi kết hợp
  • Lượt xem:
  • 1254
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn và 1 quái thú trong Mộ của bạn đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion; thêm chúng lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 "Polymerization" in your GY, and 1 monster in your GY that was used as material for a Fusion Summon; add them to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top