Gaia Dragon, the Thunder Charger
WIND
Gaia Dragon, the Thunder Charger
Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
  • Archetype:
  • Gaia The Fierce Knight

  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 2322
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

Bản dịch này có đúng không ?
Top