Galatea, the Orcust Automaton
DARK
Galatea, the Orcust Automaton
Máy nhạc quỷ khúc Galatea
  • Archetype:
  • Orcust

  • ATK:
  • 1800

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1498

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Trên-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top