Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
LIGHT
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
  • Archetype:
  • Galaxy-Eyes

  • ATK:
  • 4000

  • DEF:
  • 3500

  • Lượt xem:
  • 5825
Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 8
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top