Gandora the Dragon of Destruction
DARK 8
Gandora the Dragon of Destruction
Rồng phá hủy Gandora
  • Archetype:
  • Gandora

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1974
Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể trả một nửa LP của mình; phá hủy càng nhiều lá bài trên sân nhất có thể (ngoài lá bài này), và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ chúng. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi lá bài bị phá hủy theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật trong lượt này: Gửi nó đến Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. You can pay half your LP; destroy as many cards on the field as possible (other than this card), and if you do, banish them. This card gains 300 ATK for each card destroyed this way. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal or Flip Summoned this turn: Send it to the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?
Top