Gear Gigant X
EARTH
Gear Gigant X
Rô bốt bánh răng X
  • Archetype:
  • Geargia

  • ATK:
  • 2300

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1967
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Máy Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top