Gorgonic Guardian
DARK
Gorgonic Guardian
Vệ binh của Gorgon
  • Archetype:
  • Gorgonic

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 897
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại đá Cấp 3
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top