Gouki Bearhug
EARTH 6
Gouki Bearhug
Quỷ lực sĩ gấu ôm
  • Archetype:
  • Gouki

  • ATK:
  • 2400

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 770
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của "Gouki" , hoặc Được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Bearhug". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Bearhug" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Gouki" card, or Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its original ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Bearhug". You can only use each effect of "Gouki Bearhug" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top