Gouki Iron Claw
EARTH 2
Gouki Iron Claw
Quỷ lực sĩ vuốt sắt
  • Archetype:
  • Gouki

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 695
Hiệu ứng (VN):

Trong Damage Step, khi "Gouki" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; cho đến cuối lượt này, quái thú của bạn nhận được 500 ATK và nếu có, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Iron Claw". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gouki Iron Claw" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

During the Damage Step, when your "Gouki" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of this turn, your monster gains 500 ATK, and if it does, it is unaffected by your opponent's card effects. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Iron Claw". You can only use each effect of "Gouki Iron Claw" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top