Gouki Jet Ogre
EARTH
Gouki Jet Ogre
Quỷ lực sĩ chằn tinh phản lực
  • Archetype:
  • Gouki

  • ATK:
  • 2000

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1279

Mũi tên Link:

Trái

DướiHiệu ứng (VN):

2 quái thú "Gouki"
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 "Gouki" mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tất cả quái thú trên sân thành Tư thế tấn công ngửa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể làm cho tất cả "Gouki" mà bạn đang điều khiển nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Jet Ogre" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 "Gouki" monsters Once per turn: You can target 1 "Gouki" card you control; destroy it, and if you do, change all monsters on the field to face-up Attack Position. If this card is sent from the field to the GY: You can make all "Gouki" monsters you currently control gain 500 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Gouki Jet Ogre" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top