Gouki Riscorpio
EARTH 5
Gouki Riscorpio
Quỷ lực sĩ bọ cạp bay
  • Archetype:
  • Gouki

  • ATK:
  • 2300

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1253
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Gouki" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Gouki" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Gouki Riscorpio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gouki Riscorpio" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are "Gouki" monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Gouki" card from your Deck to your hand, except "Gouki Riscorpio". You can only use this effect of "Gouki Riscorpio" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top