Gozuki
EARTH 4
Gozuki
Ngưu đầu quỷ
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 800

  • Lượt xem:
  • 2508
Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top