Gravekeeper's Guard
DARK 4
Gravekeeper's Guard
Người thủ mộ canh gác
  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 1900

  • Lượt xem:
  • 1096
Hiệu ứng (VN):

FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top