Gravekeeper's Supernaturalist
DARK 7
Gravekeeper's Supernaturalist
Nhà siêu linh thủ mộ
  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 769
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Gravekeeper's"
Nhận ATK / DEF bằng với Tổng cấp ban đầu của nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 100. Khi "Necrovalley" ở trên sân, lá bài này và bất kỳ lá bài nào trong Vùng bài phép Môi trường của bạn, không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Supernaturalist" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 "Gravekeeper's" monsters Gains ATK/DEF equal to the combined original Levels of the materials used for its Fusion Summon x 100. While "Necrovalley" is on the field, this card, and any card in your Field Zone, cannot be destroyed by card effects. During your Main Phase: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 "Necrovalley" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Gravekeeper's Supernaturalist" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top