Gravity Controller
DARK
Gravity Controller
Người điều khiển trọng lực
  • ATK:
  • 1000

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 1534

Mũi tên Link:

Dưới-TráiHiệu ứng (VN):

1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.Hiệu ứng gốc (EN):

1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top