Heavy Armored Train Ironwolf
EARTH
Heavy Armored Train Ironwolf
Tàu bọc thép hạng nặng Ironwolf
  • Archetype:
  • Train

  • ATK:
  • 2200

  • DEF:
  • 2200

  • Lượt xem:
  • 1509
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Máy Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như các quái thú khác không thể tấn công. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 từ Deck của mình lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Machine-Type monster you control; this turn, it can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can add 1 Level 4 Machine-Type monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top