Heavy Forward
Spell Continuous
Heavy Forward
Siêu xe xuất kích
  • Archetype:
  • Infinitrack

  • Lượt xem:
  • 1374
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top