Herald of Pure Light
LIGHT
Herald of Pure Light
Ánh sáng báo hiệu thánh
  • Archetype:
  • Herald

  • ATK:
  • 600

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 1630
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Herald of Pure Light" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster in your Graveyard; add it to your hand, then shuffle 1 card from your hand into the Deck. You can only use the effect of "Herald of Pure Light" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top