Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
LIGHT
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
  • Archetype:
  • Hieratic

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 2400

  • Lượt xem:
  • 1620
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
Top