I:P Masquerena
DARK
I:P Masquerena
I:P Masquerena
  • ATK:
  • 800

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 6989

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú không Link
Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

Bản dịch này có đúng không ?
Top