Imduk the World Chalice Dragon
WIND
Imduk the World Chalice Dragon
Rồng chén vì sao Imduk
  • Archetype:
  • World Chalice

  • ATK:
  • 800

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 2043

Mũi tên Link:

TrênHiệu ứng (VN):

1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top