Imperial Tombs of Necrovalley
Trap Counter
Imperial Tombs of Necrovalley
Mộ hoàng gia của thung lũng lăng mộ
  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • Lượt xem:
  • 1119
Hiệu ứng (VN):

Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, trong khi cả quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" đang ở trên sân: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated, while both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it. You can only activate 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top