Infernity Avenger
DARK 1
Infernity Avenger
Kẻ báo thù hỏa ngục vô tận
  • Archetype:
  • Infernity

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1046
Hiệu ứng (VN):

Khi một quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ "Infernity Avenger", bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú của đối thủ và bị đưa đến Mộ, trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình. Trong sân hợp đó, Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú bị phá huỷ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster you control, except "Infernity Avenger", is destroyed by battle with an opponent's monster and sent to the Graveyard, while you have no cards in your hand, you can Special Summon this card from your Graveyard. In that case, the Level of this card is equal to the Level of your destroyed monster.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top