Infinitrack Tunneller
EARTH 5
Infinitrack Tunneller
Máy đào hầm đường ray vô hạn
  • Archetype:
  • Infinitrack

  • ATK:
  • 2200

  • DEF:
  • 500

  • Lượt xem:
  • 1702
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top