Into the Void
Spell Normal
Into the Void
Vô cõi luyện ngục
  • Lượt xem:
  • 1995
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top