Karakuri Anatomy
Spell Continuous
Karakuri Anatomy
Cuốn giải phẫu Karakuri
  • Archetype:
  • Karakuri

  • Lượt xem:
  • 1153
Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi "Karakuri" bị thay đổi, hãy đặt 1 Counter Karakuri trên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này từ sân đến Mộ để rút 1 lá bài cho mỗi Counter Karakuri trên lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Each time a "Karakuri" monster's battle position is changed, place 1 Karakuri Counter on this card (max. 2). You can send this card from the field to the Graveyard to draw 1 card for each Karakuri Counter on this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top