Karma Cut
Trap Normal
Karma Cut  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top