Light-Imprisoning Mirror
Trap Continuous
Light-Imprisoning Mirror
Gương giam cầm ánh sáng
  • Lượt xem:
  • 905
Hiệu ứng (VN):

Bỏ qua tất cả các hiệu ứng ÁNH SÁNG quái thú được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

Negate all LIGHT monster effects activated on the field or in the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?
Top