Lightning Chidori
WIND
Lightning Chidori
Điện quang thiên điểu
  • ATK:
  • 1900

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 1193
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú GIÓ Cấp 4
Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top