Lightning Storm
Spell Normal
Lightning Storm
Bão sấm sét
  • Lượt xem:
  • 5632
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top