Link Disciple
LIGHT
Link Disciple
Đệ tử liên kết
  • ATK:
  • 500

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 1315

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top