Linkuriboh
DARK
Linkuriboh
Kuriboh liên kết
  • Archetype:
  • Kuriboh

  • ATK:
  • 300

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 3917

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 quái thú Cấp 1
Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top