Longirsu, the Orcust Orchestrator
DARK
Longirsu, the Orcust Orchestrator
Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
  • Archetype:
  • Orcust

  • ATK:
  • 2500

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 1455

Mũi tên Link:

Dưới-Phải

Trên-Trái

TrênHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top