Magical Mallet
Spell Normal
Magical Mallet
Cái vồ ma thuật
  • Lượt xem:
  • 1399
Hiệu ứng (VN):

Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.Hiệu ứng gốc (EN):

Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.

Bản dịch này có đúng không ?
Top