Medusa, Watcher of the Evil Eye
DARK 4
Medusa, Watcher of the Evil Eye
Đồ đệ mắt ác, Medusa
  • Archetype:
  • Evil Eye

  • ATK:
  • 1400

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 786
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Medusa, Watcher of the Evil Eye"; thêm nó lên tay của bạn. Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Medusa, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Loại bỏ 1 lá bài trong Mộ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Evil Eye" card in your GY, except "Medusa, Watcher of the Evil Eye"; add it to your hand. If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; banish it. You can only use this effect of "Medusa, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Banish 1 card in your GY.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top