Mekk-Knight of the Morning Star
LIGHT
Mekk-Knight of the Morning Star
Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
  • Archetype:
  • Mekk-Knight

  • ATK:
  • 2000

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 958

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.

Bản dịch này có đúng không ?
Top