Meklord Army of Granel
EARTH4
Meklord Army of Granel
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 504
Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; giảm một nửa ATK của mục tiêu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; halve that target's ATK, until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top