Meklord Army of Skiel
WIND 4
Meklord Army of Skiel
Lính đế quốc máy Skiel
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 1200

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 708
Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Army" từ Deck của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 200 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Meklord Army" monster from your Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top