Meklord Assembly
Spell Continuous
Meklord Assembly
  • Archetype:
  • Meklord

  • Lượt xem:
  • 883
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Assembly" mỗi lượt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Assembly" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; phá hủy nó.
● Nếu "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy Bài Phép ngửa khác trên sân; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: You can add 1 "Meklord" monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Meklord Assembly" per turn. You can only use each of the following effects of "Meklord Assembly" once per turn. ● You can discard 1 card, then target 1 monster you control; destroy it. ● If a face-up "Meklord" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 other face-up Spell/Trap on the field; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top