Meklord Astro Dragon Triskelion
DARK10
Meklord Astro Dragon Triskelion
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 958
Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 "Meklord" có tên khác với Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và trang bị cho 1 quái thú từ nó sang lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng của những quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú Synchro, lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 "Meklord" monsters with different names from your GY. Once per turn, when this card declares an attack: You can look at your opponent's Extra Deck and equip 1 monster from it to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of those equipped monsters. While equipped with a Synchro Monster, this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.

Bản dịch này có đúng không ?
Top