Meklord Astro the Eradicator
Trap Normal
Meklord Astro the Eradicator
Thần đế quốc máy diệt trừ
  • Archetype:
  • Meklord

  • Lượt xem:
  • 1054
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 3 "Meklord" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn; thêm chúng lên tay của bạn, HOẶC Triệu hồi Đặc biệt chúng, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng. Cho đến cuối lượt tiếp theo sau khi lá bài này được kích hoạt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Máy. Nếu bạn điều khiển một "Meklord Astro" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá huỷ 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Astro the Eradicator" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 3 "Meklord" monsters with different names in your GY; add them to your hand, OR Special Summon them, ignoring their Summoning conditions. Until the end of your next turn after this card is activated, you cannot Special Summon monsters, except Machine monsters. If you control a "Meklord Astro" monster: You can banish this card from your GY; destroy 1 Synchro Monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its original ATK. You can only use each effect of "Meklord Astro the Eradicator" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top