Meklord Deflection
Spell Quick
Meklord Deflection
  • Archetype:
  • Meklord

  • Lượt xem:
  • 669
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 "Meklord" mà bạn điều khiển; Đối thủ của bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú ngửa đó cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của nó cũng trở thành (vĩnh viễn) ATK gốc tổng của tất cả "Meklord" mà bạn hiện đang điều khiển. Nếu "Meklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Deflection" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 "Meklord" monster you control; your opponent takes no battle damage from attacks involving that face-up monster until the end of this turn, also its ATK becomes (permanently) the combined original ATK of all "Meklord" monsters you currently control. If a "Meklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Meklord Deflection" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top