Meklord Emperor Granel
EARTH1
Meklord Emperor Granel
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 809
Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa LP của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú được trang bị này; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. This card gains ATK and DEF equal to half your LP. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can target 1 of these equipped monsters; Special Summon that target to your side of the field in Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?
Top