Meklord Nucleus Infinity Core
DARK1
Meklord Nucleus Infinity Core
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1117
Hiệu ứng (VN):

Lần đầu tiên lá bài này sẽ sắp bị phá hủy trong mỗi lượt chiến đấu, nó không sắp bị phá hủy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Nucleus Infinity Core" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Emperor" từ tay của bạn hoặc Deck có Thuộc tính khác với những quái thú bạn điều khiển, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với 1 quái thú.Hiệu ứng gốc (EN):

The first time this card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Meklord Nucleus Infinity Core" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Meklord" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is destroyed by card effect: You can Special Summon 1 "Meklord Emperor" monster from your hand or Deck with a different Attribute from the monsters you control, ignoring its Summoning conditions, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with 1 monster.

Bản dịch này có đúng không ?
Top